ابراهیم پاینده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ابراهیم پاینده
آرشیو وبلاگ
      ابراهیم پاینده (کارشناس زراعت و اصلاح نباتات)
ده برنامه تحول اداری تعاون روستایی

منبع:http://www.corc.ir

الف:الزامات تحول

‌١- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف

‌٢- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول

‌٣- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه

‌۴- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

ب: برنامه‌ها

‌١- استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده ‌٣٨، ‌۴٠ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌١-1-ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات

‌٢-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت

‌٣-1-رسیدگی به شکایات مردم

‌۴-1-ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات

5-1- ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان

6-1- ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار منابع انسانی ( مدیران و کارمندان)

7-1- اجرای آیین نامه دور کاری

8-1- راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش، شهرستان و استان

‌٢-عدالت استخدامی و نظام پرداخت

-2-برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی وایجاد فرصت‌های یکسان

‌٢-2-توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

‌٣-2-استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل

4-2- طراحی طرح طبقه بندی مشاغل

5-2-بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، توانایی و مهارت

6-2-اصلاح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادلانه شدن پرداخت ها

‌٣-ساماندهی نیروی انسانی

‌١-3-واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌های متشکل از کارکنان (موضوع ماده ‌١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌2-3-انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌١٨ قانون مدیریت خدمات کشوری

‌٣-3-ساماندهی نیروی انسانی از دستگاه های اجرایی پرتراکم به سایر دستگاه ها

‌۴-3-انتقال نیرو از کلان شهرها به بخش ها و مناطق محروم

‌۵-3-انتقال نیرو از ستاد دستگاه ها به رده های عملیاتی

‌۶-3-حمایت از بخش خصوصی ماده 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

‌٧-3-استقرار نظام دور کاری

‌۴-تمرکززدایی

‌١-4-انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها

‌٢-4-توجه به مناطق محروم و دورافتاده

‌٣-4-تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش‌نامه شماره ‌۶۵٣۶۵-44185 مورخ ‌٢٣/٣/١٣٨٩ ریاست جمهوری

‌۴-4 منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران

5-4-واگذاری فعالیت ها و اختیارات به رده های استانی

6-4-کاهش فرآیندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم گیری

‌۵-افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌٨١، ‌٨٢ و ‌٨٣ قانون مدیریت خدمات کشوری)

-5-تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌ ‌١۶ قانون مدیربیت خدمات کشوری) و تعیین شاخص ها و استانداردهای کیفی خدمات و دادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد.

‌٢-5-طراحی مدل بهره­وری نظام اداری و تعیین شاخص بر اساس سیاستهای ابلاغی و رصد سالیانه شاخصها

‌٣-5-اجرای ماده 82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه های اجرایی با رویکرد توسعه کارتیمی و ارزیابی دستاوردهای بجای فرآیندها.

‌۴-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان

5-5- برگزاری جشنواره شهیدر رجایی بر محور عملکرد دستگاه ها

‌۶-سلامت اداری

‌١-6-تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها

‌٢-6-اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ‌٩٠-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌٣-6-برخورد با افرادحقیقی وحقوقی رشوه‌دهنده به­کارکنان دستگاه‌های­اجرایی و ارسال­پرونده آن‌ها به مراجع قضایی

4-6- فعال کردن هیأت های بدوی، تجدید نظر و هیأت عالی نظارت در رسیدگی به شکایات مردم

5-6- تدوین شاخص های سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها.

6-6- توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی فرآیندهای انجام کار.

‌٧-اصلاح ساختار و فرآیندها

‌٧-1-ساماندهی،طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌٣٣ قانون­مدیریت خدمات کشوری)

‌٢-7-کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی

‌٣-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌٣١ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌۴-7-اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری(موضوع ماده ‌٣۶ و ‌٣٧ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌٨-توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

‌١-8-متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌۵٨ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌٢-8-ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن

‌٣-8-ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌۶٠ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌۴-8- ارائه آموزشهای فرهنگی،فنی،محاسباتی،مالی وقانونی به مدیران وکارشناسان(50.000 نفر مدیر)

5-8- ارائه آموزش های تخصصی و اختصاصی مربوطه به مدیران

6-8-ارائه آموزش های کارگاهی و مهارتی به مدیران و کارمندان

‌٩- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

‌١-9- ارائه آموزش های فرهنگی جهت افزایش ایمان و باورهای خودکنترلی

2-9-اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن در قالب ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری.

‌3-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات­دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای

‌4-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌٢٠ قانون مدیریت خدمات کشوری) و معرعی ایده­ها و خلاقیتها در نظام اداری.

‌5-9- اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای بر مبنای تعهد، تخصص، تجربه، توانمندی و ارزیابی عملکرد.

6-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌7-9-ایجاد بانک­اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی وشناسایی­افراد واجدشرایط(موضوع ماده ‌۵۵ قانون­مدیریت­خدمات کشوری)

- خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

‌١-10- آشناکردن مردم باحقوق وتکالیف خود بمنظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی

‌٢-10- اجرای برنامه­های مختلف رسانه­ای در جهت آسیب­شناسی نظام اداری، معرفی­ حقوق مردم وتکریم ارباب رجوع

3-10- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌٢۶ و ‌٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌4-10-تاثیرگذاری رضایت وعدم­رضایت­مردم ازعملکرد کارکنان ومدیران در ارتقا وانتصاب(موضوع ماده ‌٢٨قانون­مدیریت­خدمات کشوری

5-10- تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم.

6-10- افزایش سهم عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات سفرهای استانی به عنوان معیار ارزشیابی، ارتقاء و تثبیت مدیریت.

لینک
مطالب اخیر راه ارتباطی با روستای من تلگرامی اساسنامه تعاونی کشاورزی شما جهت ثبت شرکت به ما مراجعه نمایید مهندس رضا روحی مختار (مهیار)ابراهیمی انتصابات در لاهیجان حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد رییس جهاد کشاورزی فومن مراسم ششمین سالگرد ارتحال حضرت آیت ا…بهجت(ره) در فومن افزایش حقوق کارمندان جهاد کشاورزی
کلمات کلیدی وبلاگ جهاد کشاورزی استان گیلان (٢٤) تعاون روستایی فومن (٢٤) سازمان تعاون روستایی گیلان (٢۳) فومن (۱٦) سازمان تعاون روستایی (۱٠) ابراهیم پاینده (٥) 1111 (۳) تعاون روستایی لاهیجان (٢) جهاد کشاورزی فومن (٢) تعاون روستایی (٢) تعاونی تولید (٢) رودبنه (۱) لاهیجان (۱) جیرده (۱) دوبخشر (۱) کلوچه فومن (۱) روستای من (۱) روستای زیده (۱) مرکز خدمات لولمان (۱) روستای لولمان (۱) شورای اسلامی فومن (۱) رضا روحی ندامانی (۱) روستای ندامان (۱) گوراب پس (۱)
دوستان من مقام معظم رهبری امام خامنه ای ناظرین استخدامی 11 11 مهندس دانش وکیلی تعاونی تولید امام ده دانشگاه آزاد فومن شهرداری فومن جوانان فومن سایت فومن بهجت نیوز صبح فومن فومن نیوز شهر خبر صداو سیمای گیلان استانداری گیلان فرمانداری فومن پرتال زیگور طراح قالب