مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه هیات مدیره جدید

1-صورتجلسه هیات مدیره برابر پیش نویس و نمونه

2-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل تمامی اعضای هیات مدیره

3-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

4-نامه اداره تعاون روستایی مبنی بر تایید صورتجلسه هیات مدیره و مهمور به مهر اداره

5-ثبت مدارک در سامانه ثبت شرکتها

6-تاییدیه سامانه ثبت شرکتها(رسید پذیرش)

7-پست کردن مدارک بند 1و2و3و4ووکپی تاییدیه ثبت شرکتها (رسید پذیرش)


/ 0 نظر / 23 بازدید