بازدیدازتعاونی گوراب پس

یکی از شرکتهای فومن با مدیریت متزلرل که قرار است تغییرات زیادی درآن جا صورت گیرد. این شرکت دارای امکانات بسیار و مدیریت بسیار ضعیف و هیئت مدیره که باید تلاش دیگری کند تا شرکت خود را به مقصود وبهترینها راه نجات را برای شرکت پیدا کند.

امروزه شرکت گوارب پس به تغییرات بنیادی لازم دارد و این باید کارشناسی و آسیب شناسی شود و چیزی لازم است نیاز ابتدای یک شرکت که در انجا فراهم است. یادآوری نکات اولیه پایداری شرکت اصول شرکت داری باید پیاده شود.

 


/ 0 نظر / 3 بازدید