تعاونیها در فومن پشنهاد اول

شرکتهای تعاونی روستایی تحت ریاست اداره تعاون روستایی فومن و شفت  38 شرکت است

با بررسی اولیه شرکتها رو به پس رفت با مدیریت بسیار ضعیف در وضعیت افول است

محدود شرکتی هم خودرا سرپا نگه داشته را بایدبه فعال نیک گرفت .

استارت وکلید حل مشکلات شرکت با بررسی امکان وسنجی هر شرکت به مرحله عملی بر می گردد ما کارشناسان با تکمیل مشخصات هر شرکت و بررسی نقاط قوت وضعف برای هر شرکت راهکارها همان بخش حمایت واموزش را به اجرا در خواهیم آورد این امکان با استقبال شرکتها باید صورت گیرد .

هرشرکت خواست مسیر طی شده قبلی سایر شرکتها برود جِز به باد دادن سرمایه اعضا کاری دیگری نکرده است با پایات سی سال بازنشتگی شرکتها خود مدیران یکی از له کنندگان شرکت محسوب می شوند.

این نظر شخصی بوده و برای نگه داشتن شرکت نیاز است مدیران در حق شرکتها ایثار کنند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید