هنوز نیامده انتقال یافت

یکی ازهمکاران انتقالی به شهر فومن هنوز جای پایش محکم نشد انتقال یافت تیم 5 نفر همکاران جدید به 4 نفر رسید

خیلی سخت است تبیض های احتمالی

من فقط در مورد فومن میگوییم

جاهای دیگر بماندبرای تیم تحقیق که دنبال شناسایی افراد چی دیدی شاید من هم رفتم این بدان معنا ما نباید حرف بزنیم سکوت کنیم من درخواست جهت انتقال نکردم وناراحت نیستم کسی جابجا شود ولی ممکن همکارانی ناراحت شوند.

یادت هست گفتی پاینده مسول شدی تورا بردند جهنم باید کارهای خداپسندانه بکنی تا ازجهنم بیرون بیای

/ 0 نظر / 2 بازدید