فقط باید دانست

امروزه یکی از روش های گلاه گذاشتن مردم ندانستن ونداشتن اطلاعات حقوقی کشاورزان ازحقوق خود است این امر در شهرستان فومن در مورد تعاونیهای روستایی به اینجانب سپرده شده است البته باید خیلی مواظبت ازخودکنم تا این امانت را برای مردم روشن کنم.

در گرداب ایجاد شده توسط عاملان جاهل روی مردم لازم است قوانین بطور شفاف به مردم آموزش داد شود و مردم را آگاه به قوانین ومطالبات خود از شرکتهای خود نمود

انکار قوانین ودست پاگیر تعاونیهای محل جولان عده ای  سوء استفاده کننده ازمردمی که همه به آنان کشاورزان عزیز میگوییم شده

کار دشواری برای این مجموعه لازم است و کمک ومساعدت مسولین در نگاه روستا محور و نگاهی جهانی تولید از روستا را محور کمک خود قرار دهند.

کمک لازم شفاف سازی نیاز مبرم به آموزش و شناسایی حقوقی شرکتها به سهامداران است

/ 0 نظر / 2 بازدید