شرکت تعاونی روستایی وحدت

این شرکت در کنار یکی از شرکتهای سهامی زراعی فومن واقع است این شرکت سهامی زراعی در حال حاضر فقط اجاره دادشده به انسکتاریم

اما وضعیت شرکت تعاون روستایی وحدت آنچنان قابل تامل است که ساعتها وروزها و یا ماهها نمی توان سردرآورد چه در آنجا یا شرکت می گذرد و مردم یا سهامداران چه زیانی را از ظریق مدیر عامل وقت که مردی پاکدامن و شریف و مورد تایید مرکزخدمات کشاورزی است.

/ 0 نظر / 2 بازدید