اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزری

فصل اول : كليات

ماده 1- نام شركت : شركت تعاوني كشاورزي ...............كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود و نوع آن شركت تعاوني كشاورزي توليد و توزيع ميباشد.

ماده 2- مركز اصلي شركت دهستان ............... بخش ............... شهرستان ...............مي باشد و با تصويب هيأت مديره مي توان شعب شركت را در ساير نقاط حوزه عمل شركت تأسيس نمود و يا محل شعب تأسيس شده را در همان حوزه تغييرداد.

ماده 3- مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 4- حوزه عمليات شركت شهرستان ............... است.

فصل دوم : موضوع و حدود عمليات

ماده 5- موضوع و حدود عمليات شركت عبارت است از : بالابردن سطح زندگي اعضاء، توليد محصولات زراعي و دامي با رعايت اهداف توسعه كشاورزي و موازي تعاوني از طريق بهره برداري جمعي ومشترك اراضي ملكي و يا استيجاري با انجام عمليات زير :

1-       انجام عمليات زيربنايي كشاورزي اعم از تسطيح اراضي و قطعه بندي هاي فني و اقتصادي اراضي در اختيار شركت و احداث راههاي ارتباطي مورد لزوم.

2-     حفر چاه عميق و نيمه عميق در زمين متعلق به شركت واعضاي شركت به منظور و نگهداري « ملي شدن منابع آب » تأمين آب كشاورزي و غيركشاورزي با رعايت قانون چاه وقنوات و ساير تأسيسات آبرساني.

3-       تهيه و تدارك و يا توليد مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء از قبيل ماشين آلات و ابزار و ادوات كشاورزي و دامي و وسايل حمل و نقل جمعي اعضاء و محصولات توليدي شركت.

4-      انجام عمليات جمع آوري، نگهداري، تبديل، طبقه بندي، بسته بندي، حمل ونقل، بازاريابي وفروش محصولات كشاورزي و دامي اعضاء.

5-     ايجاد واحدهاي كشاورزي اعم از واحدهاي زراعي و باغي، دامداري، دامپروري، پرورش آبزيان، كرم ابريشم، زنبورعسل و مكانيزاسيون … و تأسيسات بهداشتي، بهداري، آموزشي، انبار و دفتر كار و كلينيك هاي لازم و تأسيسات مورد نياز و مرتبط با فعا ليت شركت جهت بهره برداري مشترك اعضاء.

6-      انجام خدمات به منظور بهبود امورحرفهاي اعضاء باتوجه به نوع ورشته فعاليت شركت

7-     ايجاد كارخانجات انواع صنايع تبديلي كشاورزي اعم از زراعي و دامي و تأسيسات وتجهيزات بسته بندي، درجه بندي، نگهداري و انبارهاي سرد و چند منظو ره و سردخانه جهت نگهداري محصولات كشاورزي با رعايت موازين فني و قانوني و ايجاد مراكز تعميرگاهي ماشين آلات كشاورزي و تجهيزات فني مرتبط با موضوع فعاليت شركت.

8-    انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تأمين نيازهاي شركت با رعايت موضوع عمليات پيش بيني شده در اساسنامه مانند تهيه بذور مختلف، نهال، نشاء، كودهاي حيواني و شيميايي، سموم دفع آفات نباتي وحيواني و همچنين تهيه خوراك دام و طيور، كرم ابريشم، زنبورعسل، ماشين آلات كشاورزي ، ماهي و آبزيان و انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت.

9-    شركت مي تواند با توجه به نوع فعاليت و در صورت وجود توليدات با رعايت مقررات و كسب مجوزهاي لازم از سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و ساير مراجع ذيربط اقدام به صدور آنها به خارج از كشور و يا نيازمنديهاي شركت و اعضاء را ازخارج تأمين نمايد. همچنين با برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين المللي، ايجاد دفاتر نمايندگي وشعب در داخل و يا خارج از كشور، بازاريابي وتوليدات خود را عرضه نمايد.

10-   شركت مكلف است درجهت ارتقاء مهارتهاي فني و شغلي و آشنايي با شيوه هاي نوين زراعي و دامي اعضاي خود با دستگاهها و مؤسسات ذيربط همكاري نموده وموجبات شركت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، بازرس يا بازرسان و ديگر اعضاء را دردوره هاي آموزشي و تخصصي مربوط فراهم نمايد.

11-   تأمين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضاء و تأمين منابع مالي تكميلي از طريق استقراض و تحصيل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از تسهيلات بانكي وفق عقود معين.

12-    شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي به عضويت اتحاديه تعاوني كشاورزي ذيربط درآيد و يا در ساير انواع شركتهاي تعاوني كشاورزي مشاركت نمايد.

13-  شركت مي تواند نمايندگي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و بانك كشاورزي ، سازمان و مؤسسات و شركتهاي دولتي را براي عمليات و خدماتي كه مورد نياز آنها و يا شركت تعاوني باشد، بپذيرد يا براي انجام مقاصد شركت نمايندگي بدهد.

14-  در صورت بروز اختلاف بين شركت وساير شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در صورت قبول طرف، شركت مي تواند موضوع اختلاف مذكور را به داوري اداره تعاون روستايي شهرستان حوزه عمل خود ارجاع كند. در اين صورت نظريه اداره تعاون روستايي شهرستان براي طرفين قطعي است.

15-   شركت مي تواند سهام سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، بانك كشاورزي، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا را خريداري و در ساير شركتهاي تعاوني توليدكشاورزي و روستايي با موافقت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران سرمايه گذاري نمايد.

تبصره 1- شركت مي تواند هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي را قبول كند.

تبصره 2- به استثناي عمليات اعتباري كه مخصوص اعضاء است، ترتيب معاملات با غيراعضاء در آئين نامه معاملات شركت كه به تصويب مجمع عمومي عادي ميرسد تعيين خواهد شد.

فصل سوم : شرايط عضويت

ماده 6- عضويت در شركت با تصويب هيأت مديره براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آنان در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته و داراي شرايط زير باشند آزاد است :

1-  اشتغال در رشته هاي كشاورزي در حوزه عمل شركت.

2-  تسليم درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.

3-  پرداخت حداقل بهاي يك سهم .

4-  عدم عضويت در تعاوني ديگر با موضوع عمليات مشابه.

تبصره – هيأت مؤسس موظف به مراعات شرايط اين ماده مي باشد و بعد از تشكيل شركت، هيأت مديره درمورد متقاضيان جديد عضويت در شركت به تشخيص خود تقاضاي عضويت كساني را كه واجد شرايط مذكور نيستند رد خواهد كرد.

ماده 7 - خروج هر عضو از شركت اختياري است.

ماده 8- در صورت تحقق يكي از موارد زير، عضو شركت براساس صورتجلسه هيأت مديره اخراج مي گردد و مراتب بنحو مقتضي به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسيد:

١- از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شركت.

٢- مبادرت به اعمالي كه موجب زيان مادي و يا معنوي شركت گردد، پس ازتائيد اداره تعاون روستايي شهرستان ذيربط.

3- مبادرت به رقابت با موضوع فعاليت شركت.

4- عدم رعايت مقررات اساسنامه و عدم ايفاي تعهدات قانوني.

ماده 9- كسي كه تقاضاي عضويت او از طرف هيأت مديره رد شده باشد، حق دارد اعتراض خود را به يكي از بازرسان شركت و در غياب بازرسان به اداره تعاون روستايي شهرستان تسليم كند و هريك از مقامات مذكور موظف است در نخستين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود ، موضوع را مطرح كند و معترض مي تواند بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد و رأي مجمع دراين باره قطعي است.

ماده 10 - هرگاه رابطه عضوي به علت استعفاء، ترك عضويت، اخراج و يا فوت با شركت قطع شود، بهاي سهم يا سهام او پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان (مربوط به سالي كه عضو مزبور در آن سال رابطه عضويت را از دست داده است ) در مجمع عمومي، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ قطع رابطه عضويت به ترتيب زير پرداخت خواهد شد :

چنانچه شركت زيان نكرده يا مبلغ زيان كمتر از رقم ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم باشد معادل ارزش اسمي سهام بازپرداخت مي شود و در صورتي كه در حسابهاي شركت مبالغي به عنوان زيان، بدون داشتن ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم وجود داشته باشد و يا ارقام زيان از مبلغ ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم زيادتر باشد، در صورت اول به ميزان مبلغي از زيان كه به تناسب كل سرمايه به سهم مربوط تعلق مي گيرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذكور به كل سرمايه از ارزش اسمي سهام كسر وبقيه به عضو يا وارث قانوني او پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در صورت فوت عضو، ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشد، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباً اعلام كنند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچ كدام واجد شرايط نباشند، وفق مقررات اين اساسنامه مطالبات عضو متوفي اعم از مبلغ سهام يا مطالبات ديگر به ورثه او پرداخت مي گردد و چنانچه عضومتوفي بدهكاري به شركت داشته باشد مطالبات وبدهي وي تهاتر خواهد شد.

تبصره 2- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي شوند.

تبصره 3- هيأت مديره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضايي را كه تقاضاي بازپرداخت آن شده، به اولين مجمع عمومي عادي سالانه شركت كه براي رسيدگي به ترازنامه سال مالي قبل تشكيل مي شود گزارش نمايد.

تبصره 4- در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ قطع رابطه عضويت، ترازنامه وحساب سود وزيان آن سال به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره از روي ترازنامه و حساب سود وزيان شركت كه به مسئوليت خود تنظيم مي نمايد نسبت به بازپرداخت ارزش اسمي سهام مزبور اقدام خواهدكرد.

تبصره 5- بهاي سهام و مطالبات كساني كه به شركت بدهكارند پس از وضع بدهي آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 11 - هرگاه شركت به مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها بدهكار باشد چنانچه سرمايه شركت نسبت به زمان ايجاد بدهي كاهش يابد، شركت بايد بلافاصله ميزان تقليل سرمايه را به دستگاههاي مزبور اطلاع دهد.

ماده 12 - مطالبات شركت از اعضاء، جزء مطالبات ممتازه است.

ماده 13 - شركت مخيراست طلب خود را از عضو، پس از اخطار كتبي و عدم وصول، از هريك از مطالبات وي از شركت (از محل مازاد برگشتي، سهام، سود سهام و ساير مطالبات عضو از شركت) برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور تكافوي مطالبات شركت را نكند براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه نمايد.


/ 0 نظر / 34 بازدید