ایجاد باشگاه مدیران عامل تعاون روستایی در استان گیلان

اهداف اولیه آموزش حمایت فنی و آموزش قوانین و مقررات شرکت داری و اصول اولیه مدیریت و فنی یک مدیر در چالشها و راهکارها ورشد پله پله واجرا ساختار مقاومتی در تنشهای احتمالی است

در ساختار و امکان سنجی هر شرکت دانش مدیریت اجرایی شرط اصلی و توان اصلی محسوب وپتانسل زمان رسیدن به تفکر رشد مدیریتی در خواستگاه روسنایی تعریف شده است.

اینکه ما مدیران خود را آماده سازیم که بتوانند هر آنچه اتفاق خواهد افتادخودشان بنا کرده و مسؤل عملکرد خود هستند

اینکه دانش پیش بینی از موقعیت و موفقیت خود را به مرحله تکامل برسانند و آسیب های احتمالی و چالش پیش روی خود را بررسی و قبل از طوفان سد محکم بسازند و خاکریز محکمی داشته باشند و رانت و قانون را زود تر بفهمند کاری آسان نیست.

این توجه و دسترسی به قوانین را می طلبد.

در این باشگاه می توان از قدرت شبکه های مجازی و شبکه های پیش رفته علمی و آگاهی خبر دار شد.

حال در این مسیر چه امروز بخواهیم عمل و اجرایی شود یا چند سال دیگر .همکون نیز دیر است. به امید آن روز

/ 0 نظر / 25 بازدید