مرکز خدمات لولمان

یکی دیگر از بازدیدها بازدید ازمرکز خدمات لولمان بود که کارشناسان استخدامی در مرکز آمادگی لازم جهت کمک به کشاورزان با آمادگی جسمانی بالا منتظر محول کردن کارها به این عزیزان بود

در این باز دید با ریس مرکز خدمات صحبت شد و برنامه های ابشان و تعامل با بخش های تشکلها ی تعاون روستایی و تعاونی تولید روستایی بحث وتبادل نظر انجام گرفت

و مهندس صدیقی آمادگی خود را جهت تعامل با تعاون روستای اعلام داشتن و خوشحال شده از تعامل بوجود آمده و پیش رو آینده روشنی را تصور کردند

/ 0 نظر / 2 بازدید