تعاون روستایی شهرستان فومن و شفت

تعاونی فوق مسول دوشهرستان فومن و شهرستان شفت را بعهده دارد با تعداد 13 تعاون روستایی و 14 تعاون تولید روستایی 2 اتحادیه تعاون روستایی یک تعاونی زنان در ماسوله تعاونی دامداران تعاونی زنبور داران و تعاونی جنگل وتعاونی چایکاران

ادامه دارد

/ 0 نظر / 27 بازدید