مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده

1-صورتجلسه منفی نوبت اول با لیست حاضرین برابر نمونه

2-صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم با لیست حاضرین برابر نمونه

3-کپی شناسنامه و کارت ملی  برابربااصل تمامی اعضای هیات مدیره اصلی وعلی البدل شرکت فقط کپی شناسنامه و کارت ملی

4-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل بازرسان شرکت

5-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای مجمع رئیس ، منشی، ناظران سه نفر

6- اصل آگهی نوبت اول و دوم حداقل سه امضاء یا صاحبان دعودت مجمع

7-نامه اداره تعاون روستایی مبنی بر تایید صورتجلسه مجمع عمومی  عادی یا عادی بطور فوق العاده و مهمور به مهر اداره

8-ثبت مدارک در سامانه ثبت شرکتها

9-تاییدیه سامانه ثبت شرکتها(رسید پذیرش)

10-پست کردن مدارک بند 1و2و3و4و5و6و7و تاییدیه ثبت شرکتها روی پاکت پستی (رسید پذیرش)


/ 0 نظر / 21 بازدید