تو مهندس کشاورزی برای چه آمده ای

مردم نیاز دارنند از علم تو استفاده کنند شما دینی در گردن داری همانا زکات نشر آن است برای این امر لازم از خود گذشته به همنوع خود کمک کنی و اینکه نتوانی به مردم کشورخود یاری بدهی چگونه جوابگویی نشر علم خود هستی شاید روزی مواخذه ای شوی ولی خداوند برای یاری معلمان نیاز دارد معلم بسوزد و با سوختن خود به دیگران کمک کند

/ 0 نظر / 2 بازدید