مدارک لازم برای انجام یک مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

1-صورتجلسه هیات مدیره با امضای اکثریت اعضای و موضوع جلسه یا دستور کارجلسه

2-ارسال یک نسخه از صورتجلسه قبل از آگهی نمودن به اداره تعاون روستایی شهرستان با نامه شرکت

3- هماهنگی با اداره نعاون روستایی شهرستان برای الصاق و انتشار آگهی در تاریخ پشنهادی

4-انتشار آگهی بعد ازموافقت با دستور جلسه و تاییدیه اداره تعاون روستایی و هماهنگی با بخشداری و یا مراجع ذی صلاح مکان انجام مجمع

5-انتشارو امضای آگهی حداقل سه نفر از هیات مدیره درصورتیکه هیات مدیره جلسه بگذارد یا با امضای بازرسان که بازرسان جلسه درخواست کننده جلسه یا تعاون روستایی شهرستان ممهور به مهر شرکت

6-صورتجلسه مجمع عمومی منفی نوبت اول با عدم حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضائ برابر نمونه و امضای آن

7-انتشار آگهی بلافاصله و براساس اساسنامه هر واحد شرکت تعاونی با امضای صاحبان آگهی

8-برگزاری مجمع باهمان دستور جلسه و در همان مکان برای حداقل پانزده روز بعد یا براساس هر واحد تعاونی برا ساس اساسنامه

9-صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم براساس دستور جلسه با حضور ناظران تعاون روستایی شهرستان


/ 0 نظر / 28 بازدید